Deklaracja Dostępności

Lubelskie Convention Bureau zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lublinconvention.eu

 

Data publikacji i aktualizacji:
Data publikacji: 2019-12-03
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-05

 

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
1. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
2. Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
3. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
4. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
5. Elementy interaktywne nie posiadają napisów dla osób głuchych, oraz nie posiadają etykiet tekstowych

 

Data sporządzenia deklaracji oraz metoda przygotowania:
Data sporządzenia: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres: lubelskieconvention@lrot.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 81 532 14 48. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 

 

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna
Lubelskie Convention Bureau wraz z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną znajduje się w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin.
Do budynku prowadzi jedno wejście: wejście główne od ul. Krakowskie Przedmieście 6. Prowadzi przez drzwi, gdzie następnie po lewej stronie znajduje Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Należy kierować się prosto do rozsuwanych drzwi otwierających się po wpisaniu kodu. W celu ich otwarcia należy się skontaktować na numer telefonu: 81 532 14 48, bądź z pracownikami LOITiK. Po prawej stronie natomiast znajduje się kawiarnia Cofix. Po wejściu przez drzwi, na przeciwko, kilka metrów dalej znajduje się winda przystosowana również do obsługi osób niepełnosprawnych. W celu dotarcia do biura należy dojechać na I piętro. Po wyjściu z windy w przejściu kilku metrów w prawo mieści się biuro Lubelskie Convention Bureau wraz z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną. Dotarcie na I piętro umożliwiają także schody. Zarówno biuro LCB i LROT, a także LOITiK jest przyjazne zwierzętom, których wstęp jest dozwolony. Na I piętrze znajduje się także toaleta dostępna dla pracowników oraz gości LCB i LROT. Na terenie całego obiektu znajdują się także informatory na temat dostępności osób niepełnosprawnych oraz zwierząt. Najbliższy parking znajduje się w odległości 90 m przy ul. Plac Wolności 4 oferujący także miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Obsługa osób z niepełnosprawnościami
Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.
Prosimy o kontakt:
1.  telefonicznie pod nr 81 532 14 48
2.  przesłanie e-maila na adres: conventionbureau@lrot.pl

Lubelskie Convention Bureau nie zapewnia możliwości skorzystania z przenośnej pętli indukcyjnej.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Dodatkowe informacje
Lubelskie Convention Bureau nie posiada aplikacji mobilnej.