RODO

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 7.016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Lubelskie Centrum Konferencyjne w Lublinie Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez LCK: I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubelskie Centrum Konferencyjne z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Artura Grotgera 2, 20-029 Lublin. Numer telefonu 81 718-09-00, adres email: lck@lcklubelskie.pl II. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem email: iodo@lcklubelskie.pl III. LCK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach: 1) w przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. łączy Panią/Pana z LCK umowa albo jest Pan zaangażowany w wykonanie tej umowy po stronie wykonawcy/ dostawcy/ najemcy: a) w celu realizacji zawartej z LCK umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) RODO); b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na LCK w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – w tym obowiązków statystycznych, związanych z kontrolami przez jednostkę nadzorującą i organy publiczne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. i) RODO); c) marketngu i promocji usług świadczonych przez LCK (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a) RODO); d) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); e) wewnętrznych celów administracyjnych LCK, w tym dokonywania analiz marketngowych i biznesowych, czynności organizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). IV. W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. nie łączy Panią/Pana z LCK umowa: a) w celu podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z LCK (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia); b) w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na LCK w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – w tym obowiązków statystycznych, związanych z kontrolami przez jednostkę nadzorującą i organy publiczne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. i) RODO); c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez LCK polegających na przygotowaniu zawarcia umowy (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO); d) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych w tym dokonywania analiz marketngowych i biznesowych, czynności organizacyjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). V. W związku z przetwarzaniem przez LCK Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: a) prawo dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO; b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art.17 RODO; d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia; f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. VI. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. I lit. a) Rozporządzenia. tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. VII. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez LCK Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, po tej dacie do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). VIII. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z LCK, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z LCK. IX. Okres przechowywania danych 1) Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia umowy z Panią/Panem/Pańskim zleceniodawcą/pracodawcą będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową], czyli przez 10 lat+ 1 rok od końca roku, w którym wygasła umowa, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 2) Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy, Pani/ Pana dane osobowe związane z udziałem w postępowaniu zmierzającym do zawarcia zostaną niezwłocznie zanonimizowane w ciągu 3 miesięcy od upływu roku, w którym zakończyło się dane postępowania, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. 3) Akta postepowania o udzielenie zamówienia publicznego przechowywane będą przez okres 25 lat, o ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej. X. Odbiorcy danych Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione współpracującym z LCK podmiotom zewnętrznym: kancelarii prawniczej, brokerowi, ubezpieczycielom, frmom audytorskim i serwisowym oraz organom publicznym do tego uprawnionym takim jak: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, urząd skarbowy, PARP, GUS i innym.