Inteligentne specjalizacje

Inteligentne specjalizacje to dziedzina życia gospodarki lub nauki stanowiąca nową, rozwojową specjalizację gospodarczą, która opiera się na wykorzystaniu unikalnych zasobach naturalnych regionów, połączeniu różnych branż, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Inteligentne specjalizacje mają na celu doprowadzić do powstania nowych rynków aktywności gospodarczej, modernizacji oraz podniesieniu konkurencyjności regionów. Każde z województw Polski ma określoną listę inteligentnych specjalizacji. W praktyce, dla firm Lubelszczyzny, działających w branży Inteligentnych Specjalizacji, oznacza to, że będą one miały dodatkowe punkty w ocenianiu wniosków o dofinansowanie w ramach Lubelskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

 

Inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego wyznaczone zostały w ramach strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020, zostały nimi:

 

biogospodarka:

 • działania dotyczące biotechnologii (produkcja roślinna i zwierzęca, produkcja pasz i przetwórstwo rolno- spożywcze);
 • przemysł farmaceutyczny;
 • przemysł chemiczny;
 • odnawialne źródła energii (biorafinerie i biopaliwa);
 • zdrowie publiczne;
 • przemysł i usługi środowiskowe, tzw. ekobiznes:
 • zarządzanie poziomem zanieczyszczeń, czyli gospodarka odpadami i recykling, gospodarka ściekami, monitoring zanieczyszczeń powietrza, zarządzanie środowiskiem, rekultywacja gruntów i oczyszczanie wód gruntowych, monitoring hałasu, usługi badawczo- rozwojowe, monitoring środowiska i analizy laboratoryjne;
 • zarządzanie efektywnością wykorzystania zasobów, czyli regeneracja produktów, ochrona przyrody, budownictwo ekologiczne;

 

medycyna i zdrowie:

 • żywność funkcjonalna, żywienie, dietetyka;
 • produkcja farmaceutyków i probiotyków;
 • usługi medyczne i prozdrowotne (technologie i prace badawczorozwojowe na potrzeby teleopieki, telemedycyny, e-zdrowia, farmakogenomiki, diagnostyki i terapii genowej, bioinformatyki, chirurgii minimalnie inwazyjnej, aplikacji nanotechnologicznych, inżynieria tkankowa, sztuczne i biosztuczne organy zastępcze medycyny regeneracyjnej, ksenotransplantacja oraz usługowy charakter medycyny);

 

informatyka i automatyka:

 • oprogramowanie i doradztwo w zakresie informatyki;
 • badania naukowe i prace rozwojowe;
 • usługi w zakresie informacji;
 • produkcja urządzeń elektrycznych, maszyn i urządzeń, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;

 

energetyka niskoemisyjna:

 • pozyskiwanie surowców energetycznych;
 • wytwarzanie i przechowywanie energii (energia z biomasy, słońca, wiatru, wody, rozwój inteligentnych systemów energetycznych);
 • dystrybucja i sprzedaż energii.